Permise de muncă

Prin Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, Guvernul stabilește anual contingentul pe tipuri de lucrători nou-admiși, în funcție de nevoile pieței muncii din România. Concret, autoritățile române stabilesc în fiecare an cât de mulți muncitori străini pot fi încadrați în muncă în României.

Cetățenii străini din state terțe, adică statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiană, au dreptul de a fi încadrați în muncă pe teritoriul României, cu respectarea condițiilor specifice privind accesul pe piața muncii.

Încheierea unui raport juridic în muncă pe teritoriul României între un angajator (persoană juridica sau persoană fizică) şi un cetăţean străin presupune de obicei trei etape (care include şi formalităţile administrative adiacente), fără de care primirea străinului la muncă nu ar fi legală şi ar atrage, în consecinţă, sancţiuni aspre, atât pentru străin cât şi pentru angajator.

Angajatorul are obligația de a întocmi și depune toată documentația necesară obținerii avizului de angajare a cetățeanului străin, cu respectarea prevederilor specifice în funcție de tipul raportului de muncă, cetățenia viitorului angajat, studiile acestuia, dar și domeniul de activitate în care acesta își va desfășura activitatea.

Obţinerea avizului de angajare/detaşare

Documentaţia în vederea obţinerii avizului de angajare se depune de către angajator la unitatea Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) competentă material din judeţul unde angajatorul îşi are domiciliul fiscal.

Pot obţine aviz de angajare persoanele care:

 • Sunt cetățeni străini din state terțe, adică statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiană sau cetăţeni provenind din afara Uniunii Europene cu care România are încheiat un acord în acest sens;
 • Îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
 • Fac dovada că sunt apţi din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă;
 • Nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
 • Se încadreaza în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;

Pentru ca unui angajator să i se elibereze documentul care atestă dreptul său de a încadra un străin pe o anumită funcție, respectiv avizul de angajare, trebuie îndeplinite condiţii generale şi condiţii speciale în funcţie de tipul de lucrător, expres prevăzute de lege.

Condiţii de eligibilitate ale angajatorului:

 • este persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală care desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu a fost sancţionat privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala;
 • străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Obţinerea vizei de lungă şedere

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie consulară solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa.

Viza de lungă ședere în scop de muncă se eliberează în baza avizului de angajare (pct. 1) obținut de angajatorul din România pentru cetățeanul străin. Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României.

Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă în condiţiile legii.

Eliberarea permisului de şedere în scop de muncă

Prelungirea dreptului de ședere temporară şi eliberarea permisului de şedere se acordă străinului care prezintă un contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului de angajare în muncă pentru lucrător permanent la un angajator persoană juridică:

 • Cerere motivată;
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului, copie CI persoana împuternicită, declaraţia accept prelucrare date cu caracter personal;
 • Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în copie şi în original;
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
 • Certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul își are sediul social sau profesional ori după caz domiciliul angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii
 • Adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată de cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul;
 • Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupate şi vacante;
 • Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
 • Oferta fermă de angajare;
 • Copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei, realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului, precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţa în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 • Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;
 • Curriculum vitae al străinului şi două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau o limbă de circulație internațională;
 • Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);
 • Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință tradus şi legalizat;
 • Cazierul judiciar al angajatorului;
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului.

iC Consulting SRL vine în ajutorul/sprijinul angajatorilor/străinilor care vor să obţină aviz de angajare pentru muncitorii străini prin identificarea soluţiilor optime de resurse umane, clarificarea situaţiilor care sunt necesare în parcurgerea etapelor în vederea obţinerii avizului de angajare / vizei de lungă şedere în scop de angajare / întocmirea şi depunerea dosarului la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Oferim un pachet integrat de consultanţă profesionistă, specializată în consiliere, informare şi orientare în carieră, menit a facilita ocuparea unui loc de muncă pentru cetăţenii străini.

Având o vastă experienţă în obţinerea avizelor de angajare, consultare tratăm fiecare solicitare cu seriozitate şi implicare, oferind servicii de calitate.

Pentru detalii ne puteţi scrie pe adresa de e-mail iccons@gmail.com sau ne puteţi contacta la numărul de telefon 0745 019 696.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.